oslo-k

Et bygg som tar ansvar

Oslo K blir OBOS sitt første BREEAM Excellent-bygg. God miljøledelse vil gi gevinster gjennom hele byggets levetid.

OBOS har ambisiøse bærekraftsmål. Næringsbyggene som selskapet oppfører skal over tid gi lavere miljøbelastning og den høyeste lønnsomheten. Bakgrunnen er både kommersielt betinget, og riktig for miljøet på én og samme tid. Eiendomsmasse som er bygget og driftet riktig har høyere markedsverdi, mer stabile leieinntekter, lavere driftskostnader og flere fornøyde leietagere og brukere.

Intensjonen siden næringsbygget Oslo K i Kværnerdalen var på tegnebrettet i 2013 var at det skulle være selskapets første med status Breeam Excellent. Sertifiseringen  beskriver byggets totale miljøbelastning gjennom hele byggeprosjektet frem til driftsfasen. Ni kategorier målsettes: Ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensing.

– Innenfor energimerking er vi på høyeste nivå, og vi ligger an til å score flere poeng over kravet til BREEAM Excellent, sier Tore Humberset, som er OBOS sin prosjektleder for Oslo K.

Teksten fortsetter under bildet

Tore Humberset er prosjektsjef for Oslo K, og kjenner bygget ut og inn. Tore Humberset er prosjektsjef for Oslo K, og kjenner bygget ut og inn.

Ombruk, gjenbruk og redusert ressursbruk

Humberset er tydelig stolt over hva som er oppnådd til nå i prosjektet, og lister opp en rekke konkrete tiltak som er satt inn for å redusere den totale miljøbelastningen:

  • Ønsket om en fossilfri byggeplass var ikke mulig de første årene fordi maskinene ikke var klare for dette, men OBOS har pålagt entreprenør å bruke biodiesel og ta de mest miljøriktige valgene knyttet til all transport inn og ut av byggeplass. De seneste årene har transporten foregått med fossilfri transport
  • Byggeplassen har vært forsynt med fjernvarme gjennom hele prosessen, som også skal brukes til oppvarming av bygget når det er i drift
  • 10.000 kvadratmeter av fasaden er med glass, og klimaveggene er kortreiste for å minimere frakt. Fasaden har en lekkasjefaktor så lav som under 0,4, noe som er det beste som kan oppnås på slike bygg
  • I ventilasjonsanleggene er det installert spjeld som sikrer at luften kan gjenbrukes utenfor normal åpningstid. Det reduserer energibruken vesentlig fordi man da hele tiden slipper å varme opp kald inneluft
  • Taket er tilrettelagt for mulig senere installasjoner av solceller, som også kan kobles sammen med tilsvarende anlegg på nabobygget
  • All isolasjon er innblåst glassvatt som er resirkulerbare og kompakte materialer
  • Alle lyskilder er LED. Det både reduserer energibruken, men krever også mer radiatorvarme for å kompensere for varmen som ellers kommer fra slike lyskilder. Dermed er det igjen en stor fordel med fjernvarme og spjeldene i ventilasjonen


– Vi har snudd alle steiner for å være så miljøvennlige som mulig, og har nådd alle kravene vi satte oss. Målet er å komme under 90 Kwh per kvadratmeter per år, sier Humberset.

Teksten fortsetter under bildet

Sentral beliggenhet med korte avstander

OBOS sin miljødirektør Birgitte Molstad mener Oslo K er et godt eksempel på hvordan selskapet ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

– OBOS eies av våre medlemmer. De forventer at vi tar et samfunnsansvar i alt vi gjør. Frem mot 2026 er et av våre hovedmål å jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Det betyr blant annet at vi skal jobbe for å bygge mer bærekraftig, samt bidra til at eksisterende bygningsmasse rustes opp, sier Molstad.

– For Oslo K har ambisjonen hele tiden vært at dette skal være vårt fremste miljøbygg. Alle valg som er tatt i byggeprosessen har blitt vurdert med utgangspunkt i miljøpåvirkning, fortsetter hun.

Blant annet har OBOS hatt fokus på å kunne tilby et komplett mobiltetstilbud for området, der boende og arbeidende har mulighet til å dekke sine primærbehov i gåavstand, samt tilrettelegge for  gode gå- og sykkelforhold så vel som kollektivtilbud. Det finnes også bildelingsløsninger i Kværnerbyen.

– Det er kort avstand til Oslo S og Kværnerbyen har god forbindelse dit både med sykkel og direkte busslinje, sier hun. 

For Oslo K har ambisjonen hele tiden vært at dette skal være vårt fremste miljøbygg. Alle valg som er tatt i byggeprosessen har blitt vurdert med utgangspunkt i miljøpåvirkning


Livet mellom husene

Å skape de gode bomiljøene har alltid stått sentralt i OBOS. I Kværnerbyen kommer næring og nærmiljøet tett på hverandre og sikrer spennende liv gjennom hele dagen. Det gir også anledning til å skape noen nye konsept rundt eksempelvis bildelingsordninger der kjøretøy som brukes av bedrifter om dagen kan anvendes av beboere på kvelden og i helger.

– Utbyggingen har hatt fokus på å skape de gode møteplassene der folk kan trives, der nye former for sambruk kan oppstå, sier Molstad

Et eksempel er vannspeilet og vannbassenger som ikke bare pynter opp området, men også bidrar til å fordrøye overvann. Et godt eksempel på noe som er estetisk flott også løser funksjonelle behov.


Alle bygg skal sertifiseres

Oslo K er det første i rekken  av næringsbygg fra OBOS  som viser at lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak. 

–  OBOS har en høy miljøambisjon og jobber systematisk med å komme i mål. Alle våre bygg skal miljøsertifiseres, og vi skal gi de som forvalter byggene våre de riktige verktøyene og den rette kunnskapen for å sikre bærekraftig drift.  Som en stor aktør er det vårt ansvar å bidra til å redusere ressursforbruket og redusere Co2 utslipp, sier Molstad

– Forbildeprosjekter som Oslo K er et viktig verktøy for at vi finner frem til nye og bedre løsninger og prosesser som bringer bransjen videre i bærekraftsarbeidet, avslutter hun.

Sjekk ut Oslo K her.

Flere nyheter